• SAFETY NET

SAFETY NET

2018

Polyurethane foam, resin, acrylic

8.5” x 8” x 5.5”